Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne zmiany uchwał w sprawie programów ochrony powietrza

Konsultacje społeczne zmiany uchwał w sprawie programów ochrony powietrza

26.09.2022
Małgorzata Wadecka
Małgorzata
Wadecka
AUTOR
Małgorzata Wadecka
Małgorzata
Wadecka
26.09.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych zmiany uchwał w sprawie programów ochrony powietrza dla stref województwa pomorskiego, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 30 września do 21 października 2022 roku:

  • ustnie do protokołu lub
  • pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub
  • na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu

Zmiana uchwał polega na dostosowaniu zapisów programów ochrony powietrza do Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022, poz. 1576), w której w dodanym art.94 ust. 2c, JST zostały zobligowane do przekazywania zarządowi województwa i właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska sprawozdań z realizacji działań naprawczych wynikających z programów ochrony powietrza:

  • co roku, w terminie do dnia 15 lutego, za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza i jego aktualizacji,
  • w terminie 5 miesięcy po zakończeniu realizacji programu ochrony powietrza i jego aktualizacji, sprawozdania końcowego z realizacji tego programu i jego aktualizacji lub planu obejmujące cały okres ich realizacji.
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Środowiska i Rolnictwa pod numerem 58 32 68 320
lub adresem e-mail powietrze@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska
i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk