POWIETRZE
Przyjęto Program ochrony powietrza dot. dwutlenku siarki

Przyjęto Program ochrony powietrza dot. dwutlenku siarki

Źródło: https://pixabay.com/pl/
28.03.2023
Kamila Szmidt
Kamila
Szmidt
AUTOR
Kamila Szmidt
Kamila
Szmidt
28.03.2023

Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 27 marca 2023 roku przyjął uchwałę numer 669/LII/23 dotyczącą Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki.

Konieczność uchwalenia nowego programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej wynika z:
• zapisów art. 91 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska;
• oraz z wyników klasyfikacji stref województwa pomorskiego za 2021 rok, wykonanej przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku w „Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie pomorskim, Raport wojewódzki za rok 2021”.

Z rocznej oceny jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2021 wynika, że w strefie aglomeracji trójmiejskiej został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki.

Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej został sporządzony w oparciu o niżej wskazane akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Przyjęcie Programu ochrony powietrza jako aktu prawa miejscowego, posłuży do osiągnięcia norm jakości powietrza, tj. obniżenia co najmniej do poziomu dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Środowiska i Rolnictwa pod numerem 58 32 68 320
lub adresem e-mail powietrze@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska
i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk